Báo cáo tỏ chức chuyên đề cụm lần 2 các môn: Hóa-Sinh

[gview file=”http://localhost/thcsquangtrung/wp-content/uploads/2020/03/bc_tochuc_Cde_cum_l2-_HO-SI_18-19.doc”]