Tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, lao động năm học 2015-2016

Căn cứ Hướng dẫn liên tịch số 1130/HDLT-SGDĐT-CĐGD ngày 15/9/2014 của Sở GD&ĐT và Công đoàn Giáo dục tỉnh Quảng Nam về việc Hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm học 2014-2015, Phòng GD&ĐT và Ban Thường vụ CĐGD huyện Đại Lộc hướng dẫn các đơn vị trường học tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức ( sau đây gọi tắt là Hội nghị CB,VC, NLĐ) năm học 2015-2016 như sau: